İSLAMİYETİN DOĞUŞU

İSLAMİYETİN DOĞUŞU

 • Araplarda çok tanrılı din vardı.

 • Mekke de en güçlü kabile Kureyş’ti.

HZ. MUHAMMED

 • 40 yaşında, 610 yılında peygamber oldu.

 • Hz Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebubekir ve Hz. Zeyd Hz. Muhammede ilk inanan insanlardır.

 • 621 1. Akabe Biatı → 12 kişi

 • 622 → 2. Akabe Biatı → 75 kişi

 • Hicret 20 Eylül 622 yılında oldu.

 • İslam tarihinde dönüm noktasıdır.

Hanif: Hz. İbrahimin dinine inananlara denir.

Muhacir: Göç eden kişilere denir.

Ensar: Göç edenleri karşılayan kişilere denir.

 • Medine de tek tanrılı dinler yaygındı.

 • Medine de Hz. Muhammed’e düşman yoktu.

HİCRETİN SONUÇLARI

 • İslam’ın temelleri atıldı.

 • Medine şehir devleti kuruldu.

 • Hicri takvimin başlangıcı oldu.

 • Medine sözleşmesi yapıldı.

BEDİR SAVAŞI (624)

 • Müslümanlarla müşrikler arasında yapıldı.

 • Müslümanların amacı onları zayıflatmak ve mallarını geri almaktı.

Sonuçları

 • Kendi düşmanlarına silahla karşı koyabileceklerini anladılar.

 • Ganimetlerin beşte biri İslam devletine gerisi savaşçılara verildi.

 • Ebu Cehil öldü.

UHUD SAVAŞI (625)

 • Müslümanlarla müşrikler arasında yapıldı.

 • Onların amacı intikam almaktı.

 • Müşriklerin başında Ebu Süfyan vardı.

Sonuçları

 • Hz. Hazma şehit oldu, Müslümanlar yenildi.

HENDEK SAVAŞI (627)

 • İslam devletleri ile müşrikler arasında yapıldı.

 • Müşrikler darbe vurmak istedi.

 • Medine’nin etrafında hendek kazma fikri Selman-i Farisi’den çıktı.

 • Müslümanlar yendi.

 • Son saldırıdır. Akın sırası Müslümanlara geldi.

HUDEYBİYE ANTLAŞMASI (628)

 • Müslümanlarla Mekkeliler arasında oldu.

 • Nedeni; peygamberimizin özellikle hac yapma isteği ve Mekkelilerinde savaş istememeleri idi.

Maddeleri

 • Müslümanlar bu yıl Kabe’yi ziyaret etmeyecek, gelecek yıl 3 gün süreyle Kabe’yi ziyaret edebilecekler.

 • İki taraf arsında 10 yıl savaş olmayacak.

 • Reşit olmayan bir Mekkeli Hz. Muhammet tarafına geçerse Medine’ye kabul edilmeden iade edilecek.

 • Kureyşliler ve Müslümanlar istedikleri kabilelerle antlaşma yapabilecekler, ancak silahlı yardımda bulunmayacaklardır.

Sonuç: Mekkeliler İslam devletinin hukuki açıdan varlığını tanıdılar.

HAYBER’İN FETHİ (629)

 • Fethetmelerinin sebebi Şam ticaret yolunu güvelik altına almak istemeleri ve Musevilerin Müslümanlara karşı düşmanca faaliyetleridir. Museviler topraklarında kiracı olarak oturacaklardı.

MEKKENİN FETHİ (630)

 • Mekkeliler, Hudeybiye antlaşmasına uymadılar.

Sonuç: Mekke alındı İslamiyet Arabistan da en güçlü din haline geldi.

TEBÜK SEFERİ (631)

 • Bizans İmparatorluğunun İslam dünyası üzerine saldırı yapacağı duyulunca sefer yapıldı.

VEDA HUTBESİ (632)

 • Hz. Muhammed’in son haccında yaptığı konuşmadır. Dönüm noktasıdır. Bu hutbe insanların birliğini, kardeşliğini açıklamıştır. Eşitlik gibi kavramlar açıklanmıştır.

DÖRT HALİFE DERİ (632-661)

Hz. Ebubekir:

 • Meydana gelen karışıklıkları önledi ve yalancı peygamberler kaldırıldı.

 • Kur’an kitap haline getirildi.

 • Yermuk savaşı kazanıldı.

 • Radikal kararlar alındı.

 • Dinden dönenler Müslüman oldu.

Hz. Ömer:

  • En parlak dönemdir.

  • Filistin, Kudüs İslam devletlerinin eline geçti. Özellikle İran alınırken savaş yapıldı.

  • İran’ın Hz. Ömer tarafından kolay alınması Göktürk-Bizans ittifakı sayesindedir.

  • Devletin sınırları genişledi, kadıya görevler verildi.

  • Divan ve devlet hazinesi oluşturuldu.

  • Mahkemeler yapıldı.

Hz. Osman:

 • İşleri yeğenine bıraktı.

 • Fetihler yapıldı. Kırgız, Tunus alındı. Hazar Türkleri ile savaşlar yapıldı.

 • İran’ın fethi ile Araplar Türklerle komşu oldular.

 • Hz. Osman dönemindeki en önemli gelişme; Kuran’ın düzenlenip çoğaltılmasıdır.

 • İncilin akıbetine uğramamak için çoğaltılıp eyaletlere dağıtıldı.

 • Bu dönemde İslam devletinin ilk donanması oluşturuldu.

Hz. Ali: Cemel vakasının sonuçları;

 • Talha ve Zübeyr öldürüldü.

 • Hz. Ayşe esir alındı.

 • Hz. Ali taraftarları kazandı.

Hakem olayı: Çözüm yerine çözümsüzlük getiren bir olaydır. Bu olayla dört halife devri sona erdi. Hz. Ali öldürüldü.

EMEVİLER (661-750)

 • Emevi hanedanlığının başında muaviye bulunurdu.

 • En önemli gelişme İstanbul’un kuşatılmasıdır.

 • Saltanat yönetimini Emeviler getirdi.

 • Kerbela olayında Hz. Hüseyin şehit oldu. İslam dünyasındaki görüş ayrılıkları daha da kesinleşti ve günümüze kadar devam etti.

 • İspanyanın fethi 711 yılında alındı. O sırada ispanya da vizigotlar vardı. Başları da Rodrikti.

 • Puatya savaşı Emeviler ile franklar arasında yapıldı. Müslümanlar yenildi. Sebebi; İspanya dışında Avrupa’nın diğer yerlerine de İslamiyeti yaymaktı. Sonuç olarak Avrupadaki ilerleyiş İspanya fethi ile tamamlandı.

 • Emeviler mevali denilen yönetimi başlattı.

 • Ebu Müslim Horasanın komutasında Emevilere savaş açtı ve Emeviler yıkıldı.

ABBASİLER (750-1258)

 • Kurucusu ebu Abbas Abdullah’tır.

 • Devletin başkenti Haşimiyedir.

 • Abbasilerin en parlak dönemi Harun Reşit ve oğullarının dönemidir.

 • Harun Reşit döneminde Frank kralına çalar saat gönderildi. Böylece doğunun batıdan üstün olduğu kanıtlandı.

 • Memun ve Mutasım döneminde Türklere önem vermelerinin nedeni; anneleri Türk olduğu için orduda Türk etkinliğinin artacak olmasıdır.

 • Bugünkü Malatya, Diyarbakır, Bitlis dahil Güney ve Doğu Anadolu da savunma şehirleri oluşturuldu. Bu şehirlerin oluşturulma nedeni Bizans’ın saldırılarından korunmak içindir. Bu şehirlere avasım denir.

 • Samerra şehri Mutasım tarafından Türkler için oluşturuldu. Nedeni Türklerin Araplara karışmasını önlemekti.

 • 751 yılında Talas savaşı yapıldı. Türkler büyük kitleler halinde İslamiyeti kabul ettiler.

 • 1258 yılında Hülogu Han tarafından yıkıldı.

Abbasilerin parçalanmasından sonra ortaya çıkan devletler

 • Ağlebiler

 • Torunoğulları

 • İhşitler

 • Samanoğulları

 • Fatimiler

 • Büveyhoğulları

İSLAM MEDENİYETİ

 • İslam devletinde vezirlik Abbasiler zamanında, halifelere yardım için kuruldu.

 • İslam devletinde ordu Hz. Ömer zamanında oluşturuldu.

İslam devletinin gelir kaynakları

 • Hayvanlardan alınan vergi.

 • Zekat ve sadaka.

 • Öşür.

 • Haraç ve cizye.

 • Savaşlarda kazanılan ganimetlerin beşte biri.

 • Ülkede çıkarılan madenlerin beşte biri.

 • Bazı devletlerden alınan yıllık vergiler.


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !